Algemene gebruiksvoorwaarden

CUTBACK, SAS, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Bordeaux onder nummer 911 349 736, publiceert en exploiteert de site “Super-slim.be” (hierna genoemd “de Site”), die u wordt aangeboden onder bepaalde gebruiksvoorwaarden, die de volledige relatie tussen u en de Site bepalen. Deze gebruiksvoorwaarden worden hieronder gedefinieerd en het enkele gebruik en/of het raadplegen van deze Site impliceert automatisch en onvoorwaardelijk uw volledige aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden ervan. De Site behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie. Daarom raden wij u aan ze regelmatig te raadplegen. Om de door super-slim.be gevonden gratis productaanbiedingen te ontvangen, moet de internetgebruiker zich inschrijven voor de Waarschuwing Voor Aanbiedingen door zijn of haar persoonsgegevens op een formulier in te vullen.

Toegankelijkheid en gebruik van de site:

 • Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen, niet voor rechtspersonen
 • U hebt een e-mailadres en een adres nodig om te registreren
 • U stemt ermee in zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden
 • U bent als enige verantwoordelijk voor de gegevens die u verspreidt en/of gebruikt en/of overdraagt
 • Wanneer u informatie doorgeeft, stemt u ermee in dat :
  • Geef correcte, nauwkeurige en actuele informatie op het moment van inschrijving.
  • Gebruik geen namen, titels of adressen gebruiken zonder toestemming.
  • Gebruik geen illegale, verwerpelijke of anderszins schadelijke informatie, programma’s of materialen (zoals virussen, hacking of kopieersoftware) beschikbaar te maken of te verspreiden.
 • In geval van een inbreuk op deze voorschriften kan uw toegang tot de diensten op uw eigen risico worden opgeschort of beëindigd, ongeacht eventuele aansprakelijkheidsclaims
 • De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om op elk moment de account van een lid en de door leden op de site gepubliceerde inhoud te verwijderen
 • De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om een aanbod of de inhoud van de site te wijzigen of te verwijderen, met of zonder kennisgeving aan de leden. Indien dit recht wordt toegepast, kan de eigenaar van de site op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die een lid of een derde zou kunnen lijden

Aansprakelijkheidsbeperking

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan super-slim.be niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, in het bijzonder voor verlies van winst, klanten, gegevens of immateriële activa die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Site, en meer in het algemeen voor elke gebeurtenis die verbonden is met de Site en/of elke site van derden. In het bijzonder kan super-slim.be niet aansprakelijk gesteld worden in geval van volledige of gedeeltelijke hacking van de Site en de schade die deze hacking aan u of aan een derde zou kunnen toebrengen.

Intellectueel eigendom

Aan het gebruik van de Site kunt u geen rechten ontlenen. Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van super-slim.be. Zo zijn alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere op de Site weergegeven elementen voorbehouden en beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, met name auteursrechten, aanverwante rechten en rechten inzake merken. In dit verband en overeenkomstig de Wet op Intellectueel Eigendom is alleen privé-gebruik binnen de familiekring toegestaan, en elk ander gebruik vormt namaak en/of inbreuk op de naburige rechten, zoals gesanctioneerd door de genoemde wet. Derhalve mag u op geen enkele manier de op de Site gereproduceerde elementen en de Site in het algemeen of een deel ervan reproduceren, vertegenwoordigen, verdelen, op de markt brengen, wijzigen of toekennen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van super-slim.be. Elk onwettig gebruik van de hele Site of een deel ervan (piraterij, vervalsing, enz.) kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Persoonsgegevens

De Site kan bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt door super-slim.be. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen door contact met ons op te nemen via de contactpagina op deze site.

U kunt alle informatie met betrekking tot uw gegevens vinden op de pagina GDPR.

Hyperlinks en cookies:

De website van super-slim.be bevat of zal een aantal hyperlinks naar andere sites bevatten. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier bezocht worden te controleren, en zal er dus geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Het surfen op de website super-slim.be kan tot gevolg hebben dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: Extra / tabblad Internet-opties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok. Onder Firefox: tabblad Extra / Opties. Klik op Privacy en verwijder het vinkje bij Cookies accepteren. Bevestig met Ok.

Garanties voor de gebruiker en de Site

Onder voorbehoud van de toepasselijke reglementaire bepalingen, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat: de Site u ter beschikking wordt gesteld zoals ze is, toegankelijk is volgens de beschikbaarheid ervan en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van super-slim.be en dat het gebruik ervan op uw eigen risico is, onder uw volledige verantwoordelijkheid. super-slim.be niet garandeert dat de Site, de inhoud en de aangeboden producten perfect aan uw verwachtingen zullen beantwoorden. De Site ononderbroken en vrij van fouten zal zijn, dat deze onderbrekingen of fouten verholpen zullen worden, en dat de Site geen virussen zal bevatten. Al het materiaal dat gedownload en/of verkregen wordt op eender welke manier tijdens het gebruik van de Site gebeurt op uw eigen risico en super-slim.be zal niet aansprakelijk zijn voor schade of verlies van gegevens op uw computer. Geen enkel advies of informatie, schriftelijk of mondeling, verkregen door u van super-slim.be of tijdens het gebruik van de Site zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald.

Sluiting of onderbreking van de Site

Super-slim.be behoudt zich het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding van welke aard ook. Super-slim.be kan niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van u of ten opzichte van een derde partij voor een wijziging, onderbreking of opschorting van de Site.

Verantwoordelijkheid van Super-slim.be

Er zijn bepaalde rubrieken op de Site die u de mogelijkheid bieden uw mening te geven. De recensies en artikels die super-slim.be in deze verschillende rubrieken publiceert, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun auteur en vertegenwoordigen in geen geval een officieel advies van super-slim.be. Door uw mening te geven in een van de rubrieken van de Site, draagt u uitdrukkelijk en welwillend alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben over aan super-slim.be en in het bijzonder het recht van reproductie, weergave en aanpassing, op om het even welke drager en in om het even welk formaat dat tot op heden gekend of onbekend is, voor de hele wereld en voor de duur van het huidige of toekomstige intellectuele eigendom. In dit opzicht verbindt u zich ertoe de rubrieken alleen te gebruiken voor het verzenden van berichten en informatie die specifiek zijn voor elke rubriek. Wanneer u ons dus uw mening over zo’n rubriek stuurt, verbindt u zich ertoe, zonder dat de onderstaande lijst beperkend is: niemand te belasteren, te misbruiken, lastig te vallen of te bedreigen, noch de rechten van anderen te schenden, zoals, bijvoorbeeld, de persoonlijke rechten, het recht op privacy, het recht op menselijke waardigheid. U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor de commentaren in uw mening en als dusdanig vrijwaart u super-slim.be tegen elk verhaal en/of elke actie die eender welke persoon zou kunnen ondernemen ten gevolge van de publicatie van uw mening op de Site. U neemt alle kosten en betalingen betreffende deze personen op u, ongeacht de oorzaak of reden, die verschuldigd of gevorderd kunnen zijn. Super-slim.be behoudt zich het recht voor om uw mening al dan niet op haar Site te publiceren, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in om het even welke taal, online te houden of te verwijderen op om het even welk moment en zonder u op voorhand te moeten informeren.

Toepasbaar recht – Geschillen

De Site valt onder het Franse recht.